Odszkodowanie od komornika

Komornik sądowy, jak każdy organ państwowy, jest zobowiązany działać na podstawie i w granicach obowiązującego prawa. Niestety funkcjonariuszom publicznym w tym komornikom zdarza się popełnić błędy, wówczas osoba poszkodowana takim działaniem ma prawo do odszkodowania od komornika.

Kto to jest komornik?

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny działający przy sądzie rejonowym. Jego zadaniem jest prowadzenie postępowań egzekucyjnych gdy posiada wobec dłużnika tytuł egzekucyjny. Czyli sąd musi mu nadać klauzulę wykonalności w postaci wyroku sądowego lub sądowego nakazowi zapłaty, jak również na podstawie odrębnych przepisów np. spis inwentarza itd.

Błędy komorników to:

 • przeprowadzenie egzekucji dotyczącej opróżnienia lokalu przez dłużnika pod jego usprawiedliwioną nieobecność;
 • bezprawne pobranie nienależnych opłat egzekucyjnych;
 • sprzedaż zajętych rzeczy z naruszeniem zasad licytacji;
 • nieprawidłowe określenie wartości licytowanych przedmiotów;
 • nieprzekazywanie wyegzekwowanych świadczeń wierzycielowi lub do depozytu sądowego;
 • celowe ukrycie wad zajętych przedmiotów w celu podniesienia ich wartości;
 • bezprawne zajęcie mienia bez tytułu wykonawczego;
 • zlicytowanie nieruchomości która niezależała do dłużnika.

Odpowiedzialność komornika za działanie

Komornik działa na podstawie i w granicach prawa, a przypadku ich naruszenia ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę. Niezależnie od winy komornika, wraz z nim odpowiedzialność za wyrządzoną przez niego szkodę ponosi solidarnie Skarb Państwa, w postaci Sądu Rejonowego, pod którego nadzorem prowadzona była egzekucja.

Odszkodowanie od komornika czy zadośćuczynienie od komornika

Udowodnienie komornikowi winy powoduje zobowiązanie go do jej naprawienia. Osoba pokrzywdzona przez działanie komornika, może dochodzić odszkodowania. Czyli wartości poniesionej straty materialnej oraz ewentualnych, możliwych korzyści, które mogłaby osiągnąć, gdyby do powstania szkody nie doszło.

W sytuacji gdy czyny komornika doprowadzą do naruszenia dóbr osobistych, poprzez np. naruszenia wizerunku, zdrowia czy godności, wówczas pojawia się zadośćuczynienie czyli komornik ma obowiązek naprawienia powstałej szkody niemajątkowej.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC komorników sądowych

Ustawa z 29.08.1997r. o komornikach sądowych i egzekucji oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 (w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC komorników sądowych) nakłada na komornika sądowego obowiązek posiadania ubezpieczenia w zakresie OC, suma gwarancyjna to min. 100 000 euro – w odniesieniu do jednego zdarzenia.

Przedawnienie roszczeń od komornika

Roszczenia do komornika ulegają przedawnieniu w terminie trzech lat od dnia, w którym to osoba poszkodowana dowiedziała się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Warto tutaj zwrócić również uwagę na fakt, że termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło wyrządzenie szkody. Termin 20 lat przedawnienia roszczeń pojawia się jeżeli szkoda została wyrządzona czynem zabronionym czyli przestępstwem.

Gdzie złożyć skargę na działanie lub nieuzasadnione zaniechanie dokonania czynności komornika

Skarga jest środkiem procesowym i służy kontroli prawidłowości działania komornika. Wnosi się ją do Sądu Rejonowego w terminie tygodniowym. Pismo skargi pomoże napisać Radca Prawny lub Adwokat. Uwzględnienie skargi przez sąd pozwala, na bieżąco korygować błędy i niedociągnięcia komornika.

Nie złożenie skargi niestety, może być to podstawą do zmniejszenia odszkodowania z OC, gdyż Sąd najczęściej zarzuca poszkodowanemu wierzycielowi nieuzasadnioną bierność i przyczynienie się tym do powstania szkody czy do powiększenia jej rozmiaru.

Komornikowi (aplikantowi czy asesorowi komorniczemu), któremu zostanie udowodniona wina grozi postępowanie dyscyplinarne i:

 • kara zawieszenia w czynnościach na okres od 6 miesięcy do 2 lat,
 • upomnienie,
 • kara pieniężna w granicach od dwukrotnej do trzydziestokrotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego,
 • nagana,
 • wydalenie ze służby komorniczej.

Odszkodowanie od komornika z OC

Osoba pokrzywdzona działaniem lub zaniechaniem komornika, jeżeli udowodni mu winę, ma prawo zwrócić się do ubezpieczyciela sprawcy z roszczeniem o wypłatę odszkodowania i lub zadośćuczynienia. Na wysokość odszkodowania od komornika wpływa przede wszystkim wielkości szkody.

Kancelarie odszkodowawcze

Z pomocą przychodzą liczne kancelarie odszkodowawcze z kompleksową obsługą i działaniami w imieniu klienta. Głównym profilem działalności Kancelarii jest pomoc prawna dla osób poszkodowanych wskutek różnych zdarzeń losowych, naruszeń i zaniedbań.